Tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến bệnh Covid-19

Cập nhật 28/04/2020 - 12:00
Trong thời gian qua, một số báo có phản ánh thông tin về việc một số doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bán cho người dân các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe liên quan tới dịch bệnh Covid-19. Vậy tính pháp lý của các sản phẩm này như thế nào?

Cơ quan quản lý đã có những giải pháp gì để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19.

Quy định pháp luật về sản phẩm bảo hiểm sức khỏe

Trước thực trạng một số doanh nghiệp đã và đang triển khai các gói sản phẩm liên quan đến dịch covid 19, không ít dư luận xã hội quan tâm đến tính pháp lý của các sản phẩm này cũng như trách nhiệm của Bộ Tài chính trong phê duyệt sản phẩm. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết:

Các quy định pháp lý liên quan đến sản phẩm bảo hiểm sức khỏe được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ: “Các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ phải được Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi triển khai”;

Khoản 6 Điều 39 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm tuân thủ đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được phê chuẩn hoặc đăng ký với Bộ Tài chính. Trường hợp thay đổi phải được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc đăng ký với Bộ Tài chính trước khi thực hiện”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Như vậy, các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến bệnh Covid-19 là sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe nên phải được Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi triển khai. Đối với những công ty bảo hiểm có hành vi hành vi vi phạm quy định về sản phẩm bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm quy định như:

“Triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn” sẽ bị “Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng” theo quy định tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sản phẩm bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp bảo hiểm triển khai các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe khi chưa được Bộ Tài chính phê chuẩn, Bộ Tài chính sẽ xem xét, xử lý vi phạm hành chính doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định trên.

Ngoài ra, việc giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm triển khai được thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 (trước đây là Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) quy định: “5. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài không phải thực hiện phê chuẩn đối với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đã triển khai trước ngày 1 tháng 10 năm 2012.

Trường hợp thay đổi (sửa đổi, bổ sung) các sản phẩm bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ… phải thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP trước khi thực hiện.” Theo đó, các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe được triển khai trước ngày 1/10/2012 không phải phê chuẩn.

Theo dõi, giám sát việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp

Trong thời gian qua, một số sản phẩm liên quan đến bảo hiểm Covid được dư luận đặc biệt quan tâm như: Gói hỗ trợ viện phí và đền bù người bị nhiễm Covid 19 (Công ty TNHH Manulife Việt Nam), Sản phẩm Bảo hiểm chiến thắng Covid (Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không);

Sản phẩm Bảo hiểm Corona Guard (Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội); Sản phẩm Bảo hiểm Corona ++ 1; Corona ++ 2 (Tổng công ty Bảo hiểm PVI); Sản phẩm Bảo hiểm NcoV Shield (Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội); Sản phẩm Bảo hiểm Corona Care (Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn đông);

Sản phẩm Corona Shield (Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam); Sản phẩm Bảo hiểm Anti Covid (Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện)...

Như đã đề cập ở trên, các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến bệnh Covid-19 là sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe nên phải được Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi triển khai.

Ngay khi có thông tin DNBH triển khai gói bảo hiểm liên quan đến COVID-19, Cục Quản lý giám sát, bảo hiểm (QLBH) - Bộ Tài chính đã có Công văn số 125/QLBH-PNT ngày 24/3/2020 và Công văn số 87/QLBH-PNT ngày 13/3/2020, Công văn số 123/QLBH-PNT ngày 24/3/2020 yêu cầu các DNBH báo cáo việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm này.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm: Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) đã triển khai sản phẩm bảo hiểm Corona Care và đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm khi chưa được Bộ Tài chính phê chuẩn; các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại triển khai dựa trên quy tắc bảo hiểm sức khỏe đang triển khai từ trước thời điểm 1/10/2012 (thời điểm không phải đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm).

Các sản phẩm bảo hiểm này bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong trường hợp ốm đau, bệnh tật sẽ được trả trợ cấp nằm viện, tử vong, không có điều khoản bảo hiểm cụ thể về bảo hiểm cho dịch bệnh, tuy nhiên, trong điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm không có nội dung loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp dịch bệnh. Vì vậy, doanh nghiệp đã lấy tên Corona là tên thương mại của gói bảo hiểm.

Cục QLBH – Bộ Tài chính cho biết, sau khi hết thời gian cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục QLBH sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và thu thập các bằng chứng vi phạm của doanh nghiệp (nếu có) để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với gói sản phẩm bảo hiểm Gói hỗ trợ viện phí và đền bù người bị nhiễm Covid 19 của Công ty TNHH Manulife Việt Nam: Đây là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ cá nhân linh hoạt và nhóm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ bao gồm sản phẩm bảo hiểm bổ trợ tử vong và thương tật do tai nạn; sản phẩm bảo hiểm bổ trợ hỗ trợ viện phí được phê chuẩn theo công văn số 12030/BTC-QLBH ngày 28/6/2016;

Theo quy tắc điều khoản của các sản phẩm có quyền lợi trợ cấp y tế do Bộ Tài chính phê chuẩn, Công ty không loại trừ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp liên quan đến dịch bệnh hoặc đại dịch.

Như vậy, trong trường hợp khách hàng phải nằm viện hoặc tử vong do dịch bệnh sẽ vẫn được chi trả các quyền lợi bảo hiểm theo thỏa thuận đã giao kết tại hợp đồng bảo hiểm.

Ngay khi có Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3786/BTC-QLBH ngày 31/3/2020 và Công văn số 3946/BTC-QLBH ngày 3/4/2020 yêu cầu các các doanh nghiệp bảo hiểm quán triệt trong toàn hệ thống, đại lý của doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

“Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19”.

Cục QLBH – Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài chính - PL