TP HCM: Shipper có thể đi chợ hộ cho người dân ở vùng xanh

Shipper có thể đi chợ hộ cho người dân ở vùng xanh (từ phút 28:30). 

(Nguồn: Quốc hội TV)