[Video] HIGHLIGHTS VIỆT NAM – INDONESIA: CHIẾN THẮNG THUYẾT PHỤC, XÂY CHẮC NGÔI ĐẦU!

Nguồn: vff.org.vn