[Video] Quận 11: Gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ giai đoạn 2000 – 2020

Theo thanhuytphcm.vn – Mỹ Hạnh – Bá Đức