[Video] Tay chân miệng: Bệnh quen nhưng chớ lơ là!

Video: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC).